Hitta rätt revisor i Stockholm

Om man som företagare är skyldig att anlita en revisor av görs av några punkter och dessa ska vi återkomma till senare i texten. Om vi istället ser till hur en revisor arbetar och hur en sådan kan vara till gagn för ett företag så handlar det om att denne – kortfattat och väldigt förenklat – tar redovisningen till en mer detaljerad nivå. Det vill säga; ett företag i Stockholm där en revisor utför en granskning kommer att få ett ingående arbete kring sin redovisning, att den skett enligt god redovisningsed samt att inga oegentligheter kring bokföring – medveten eller ej – har förekommit. Kort sagt; en revisor kvalitetsgranskar redovisningen.

Att anlita en revisor är obligatorisk för vissa typer av aktiebolag och här kan vi rada upp några punkter som är avgörande i huruvida en revisor krävs eller inte. Om minst två av dessa tre punkter uppfylls så behöver man inte använda en revisor.

  • Högst tre miljoner kronor i nettoomsättning
  • Högst 1.5 miljoner kronor i balansomsättning
  • Högst tre stycken anställda i företaget

Ett sådant mindre aktiebolag måste alltså inte anlita en revisor och detta sedan revisionsplikten avskaffades för några år sedan. Det som detta avskaffande medfört är att många av dessa mindre företag således väljer bort en revisor och detta gör man för att spara pengar. Något som är naturligt; men som kan komma att straffa sig i slutändan. Det man går miste om här kan nämligen vara värdefulla tips om förbättring som revisorn upptäckt.

Det vill säga, en revisor kan upptäcka att vissa system borde förändras, att en del rutiner kostar mycket pengar samt det faktum att riskerna för att göra fel ökar markant utan hjälpen från en revisor. Det kan alltså i slutändan kosta mer än vad det smakar att som mindre aktiebolag välja bort en revisor.

Pruta på priset för en revisor

Det som man däremot kan göra i dagsläget – i och med att revisionsplikten avskaffades – är att pruta på priset. Priset för en revision är i dagsläget betydligt lättare att få till ett billigt pris och detta på grund av att de revisionsbyråer som finns exempelvis i Stockholm vill behålla sina kunder. Kunder som alltså numera kan välja om huruvida de vill ha tjänsten eller inte och där ingen lag tvingar dem.
En revisor har tystnadsplikt och är oberoende

Om man som mindre aktiebolag väljer bort en revisor av rädsla för att denne på något sätt ska föra känslig information vidare så ska man tänka om. En revisor lutar sig alltid mot tre stycken ord och dessa är: Tystnadsplikt, oberoende och kompetens.

Det vill säga; en revisor för aldrig information vidare som på något sätt riskerar att skada företaget och han åtar sig inga uppdrag där han själv har något intresse. Ergo; skulle en revisor äga aktier i ett företag i Stockholm så skulle han aldrig åta sig att granska denna firma. Här kan man således som företag känna sig väldigt trygg.